Product is toegevoegd

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Naar winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VoRa Trading B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • a. VoRa Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VoRa Trading B.V. gevestigd aan de Beelaertslaan 30 te Oosterbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 53090209;
 • b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met VoRa Trading een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van VoRa Trading heeft ontvangen of met wie VoRa Trading in enige rechtsbetrekking staat of voor wie VoRa Trading enige rechtshandeling verricht;
 • c. overeenkomst: de overeenkomst tussen VoRa Trading en de klant;
 • d. producten: de producten die VoRa Trading levert;
 • e. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 • f. bedrijf: de klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 • g. website: de website www.isolatiefolie.nl die door VoRa Trading wordt beheerd en waar de klant producten bij VoRa Trading kan bestellen.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door VoRa Trading aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen VoRa Trading en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VoRa Trading vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VoRa Trading voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6. Indien VoRa Trading niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VoRa Trading in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. VoRa Trading heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 4 weken te rekenen vanaf de datum van de offerte.
3.2. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VoRa Trading opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop VoRa Trading haar aanbieding baseert.
3.3. De door VoRa Trading aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van VoRa Trading niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.4. VoRa Trading kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website binden VoRa Trading niet.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7. VoRa Trading heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.8. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Artikel 4. Website

4.1. VoRa Trading garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2. VoRa Trading is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van VoRa Trading of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6. Account

6.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt VoRa Trading de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
6.2. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6.3. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. VoRa Trading kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant VoRa Trading daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Overeenkomst

7.1. De overeenkomst komt tot stand:

 • a. nadat de klant het gehele bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen; of
 • b. nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van VoRa Trading.

7.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
7.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt VoRa Trading de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van VoRa Trading heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met VoRa Trading.

Artikel 8. Annulering

8.1. In het geval dat de klant een bestelling annuleert, dan zal de klant alle reeds door VoRa Trading in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten hebben te vergoeden.
8.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering of voortijdige beëindiging.
8.3. Dit artikel is niet van toepassing op de consument die terecht een beroep doet op zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Prijzen, verzendkosten en prijswijziging

9.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
9.2. In afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 9.1 zijn de vermelde prijzen voor de klant zijnde een consument inclusief btw.
9.3. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief verzendkosten en worden zowel exclusief als inclusief btw weergegeven.
9.4. Voor VoRa Trading is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal VoRa Trading gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
9.5. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is VoRa Trading gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
9.6. Indien de oorspronkelijke prijs ingevolge lid 3 en/of lid 4 van dit artikel wordt verhoogd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of elektronisch te geschieden binnen 5 werkdagen nadat VoRa Trading de klant van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
9.7. Een verhoging van de prijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.
9.8. De artikelen 9.4 t/m 9.7 zijn niet van toepassing op bestellingen die via de website geplaatst zijn.

Artikel 10. Levering

10.1. VoRa Trading zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
10.2. De bestelling wordt door VoRa Trading opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
10.3. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen, tenzij de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 16. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
10.4. VoRa Trading is gerechtigd de levering in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.
10.5. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
10.6. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door VoRa Trading bepaald.
10.7. Indien er sprake is van transportschade, dan dient de klant dat direct aan VoRa Trading kenbaar te maken.

Artikel 11. Leveringstermijn

11.1. Alle door VoRa Trading genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan VoRa Trading bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
11.2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van VoRa Trading ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.3. Indien VoRa Trading het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt VoRa Trading de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt VoRa Trading eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

Artikel 12. Wijzigen van de overeenkomst

12.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. VoRa Trading zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.

Artikel 13. Verplichtingen van de klant

13.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VoRa Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VoRa Trading ter beschikking worden gesteld.
13.2. Het isoleren van een bouwwerk is specialistisch werk. VoRa Trading raadt aan de geleverde producten door een professional aan te laten brengen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de geleverde producten gebruikt, aanbrengt of verwerkt. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
13.3. De klant vrijwaart VoRa Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
13.4. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens VoRa Trading heeft voldaan, dan heeft VoRa Trading het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft VoRa Trading het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 14. Betaling

14.1. Voor de via de website bestelde producten worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden aan de consument:

 • a. iDEAL;
 • b. Paypal.

14.2. VoRa Trading heeft passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
14.3. Het bedrijf dat via de website een bestelling heeft geplaatst ontvangt een factuur bij de levering van de bestelling.
14.4. De klant dient de van VoRa Trading ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
14.5. VoRa Trading is gerechtigd van de klant vooruitbetaling te verlangen. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig voldoet, dan heeft VoRa Trading het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat door de opschorting de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd.
14.6. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door VoRa Trading ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
14.7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
14.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van VoRa Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van VoRa Trading, totdat alle vorderingen die VoRa Trading op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
15.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VoRa Trading te bewaren.
15.4. VoRa Trading is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal VoRa Trading te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van VoRa Trading.
15.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk VoRa Trading daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van VoRa Trading.
15.6. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan VoRa Trading toekomende rechten onverlet.

Artikel 16. Herroepingsrecht voor de consument

16.1. Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van VoRa Trading heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
16.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 16.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
16.3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan VoRa Trading kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
16.4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar VoRa Trading terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd.
16.5. De consument kan ook, zonder eerst VoRa Trading ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 16.1 terugsturen naar VoRa Trading. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
16.6. Indien de consument op elektronische wijze aan VoRa Trading kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt VoRa Trading na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
16.7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat VoRa Trading overeenkomstig artikel 16.10 aan de consument terugbetaalt.
16.8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. De hoogte van deze verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de consument kenbaar gemaakt.
16.9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.
16.10. VoRa Trading zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en VoRa Trading het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren.
16.11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
16.12. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor een bedrijf.

Artikel 17. Conformiteit

17.1. VoRa Trading staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 18. Garantie

18.1. Indien op een product een garantie wordt verleend, dan wordt de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt. De garantie op het product is te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie die door de fabrikant op het product wordt gegeven. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.
18.2. De factuur is het garantiebewijs.
18.3. De klant kan geen beroep op de garantie doen en klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen indien:

 • a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd, dan wel de door VoRa Trading verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
 • b. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel;
 • c. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
 • d. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 • e. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 • f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • g. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

Artikel 19. Afwijkingen

19.1. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde op maat gemaakte producten en anderzijds op de door de klant aangegeven afmetingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
19.2. Afwijkingen van 5% of minder worden in ieder geval steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring

20.1. VoRa Trading kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 • a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 23 van deze algemene voorwaarden;
 • b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

20.2. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
20.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
20.4. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VoRa Trading is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
20.5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door VoRa Trading geleverde product, sluit VoRa Trading iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de geschiktheid en eventuele (gevolg)schade.
20.6. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
20.7. VoRa Trading kan er nimmer verantwoordelijk voor worden gesteld indien het isolerend effect van de geleverde producten tegenvalt.
20.8. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
20.9. VoRa Trading is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, opgelegde boetes, reputatieschade en indirecte schade.
20.10. Indien VoRa Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VoRa Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VoRa Trading gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VoRa Trading beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
20.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens VoRa Trading vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens VoRa Trading kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 21. Reclames en contact

21.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Reclames naar aanleiding van eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk na de levering schriftelijk of via de e-mail aan VoRa Trading te worden gemeld.
21.2. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met VoRa Trading. VoRa Trading is bereikbaar:

 • a. via de e-mailadressen info@isolatiefolie.nl en info@superfoil.nl;
 • b. via het telefoonnummer 026-3792830

21.3. Van een vraag en/of klacht die via e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
21.4. Bij VoRa Trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VoRa Trading binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 22. Ontbinding en opschorting

22.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft VoRa Trading het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VoRa Trading op schadevergoeding.
22.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens VoRa Trading niet nakomt of VoRa Trading vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van VoRa Trading adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft VoRa Trading het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VoRa Trading op schadevergoeding.
22.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is VoRa Trading niet tot enige schadevergoeding gehouden.
22.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van VoRa Trading op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 23. Overmacht

23.1. VoRa Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van VoRa Trading liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; extreme weersomstandigheden; natuurrampen; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten of onderdelen van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan VoRa Trading door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van VoRa Trading of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van VoRa Trading of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; stroomstoring; internetstoring; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door een derde; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van VoRa Trading.
23.2. Indien VoRa Trading weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt VoRa Trading de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 24. Geheimhouding

24.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
24.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak VoRa Trading gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VoRa Trading zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VoRa Trading niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 25. Intellectuele eigendomsrechten

25.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door VoRa Trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
25.2. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de websites van VoRa Trading, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door VoRa Trading aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij VoRa Trading of bij haar licentiegever(s). De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van VoRa Trading en van haar licentiegever(s) te allen tijde te respecteren.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Elke overeenkomst tussen VoRa Trading en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en VoRa Trading worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VoRa Trading gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat VoRa Trading zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.